Nasza oferta

Thermex Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowego projektowania i dostaw instalacji proekologicznych. W szczególności specjalizujemy się w zakresie:

Termiczne przekształcanie odpadów


Opierając się na wieloletnim doświadczeniu potrafimy dobrać optymalny proces termicznego przekształcania  dla niemal każdego rodzaju odpadów dla których termiczne przekształcanie jest właściwym sposobem postępowania.

Dysponujemy technologia pieca obrotowego zarówno współprądowego jak i przeciwprądowego oraz technologią rusztową którą oferujemy we współpracy z Fabryką Palenisk Mechanicznych w Mikołowie.

Proces termicznego przekształcania odpadów prowadzony jest w dwustopniowym procesie gdzie dopalanie gazowych pozostałości termicznego przekształcania zachodzi w specjalnej konstrukcji termoreaktorze.

Nasze instalacje wyposażone są w kotły utylizatory, które zostały zaprojektowane do stosowania w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów. W zależności od możliwości wykorzystania energii przez użytkownika. W instalacji może być produkowana energia cieplna w postaci pary lub gorącej wody i/lub energia elektryczna.

Jako system oczyszczania spalin preferujemy metodę półsuchą, która w przypadku wysokiej zawartości chloru, fluoru lub siarki w spalinach może wspomagać metoda mokra.

  • Oferowane przez IOS THERMEX Sp. z o.o. Instalacje spełniają obowiązujące aktualnie w Polsce następujące akty prawne dotyczące termicznego przekształcania odpadów:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

Oferowane instalacje do termicznego przekształcania odpadów są zaprojektowane zgodnie z zaleceniami dokumentu „Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration” z sierpnia 2006 i spełniają jego wszystkie wymagania. Tym samym są zgodne z Dyrektywą 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń oraz w zaleceniach dotyczących wymagań spełnienia przez instalację termicznego przekształcania odpadów warunków BAT.
Instalacja objęta jest 24 miesięczną gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji Thermex.