Zrealizowane Projekty

2020-obecnie


05 Lip 2018

 • Realizacja koncepcji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, o łącznej przepustowości ok. 4 Mg/h z układem kogeneracyjnym. Wykonywanie podstawowych bilansów, zamaszynowania linii spalarni i układów pomocniczych). (Inwestor: Danpol)
 • Opracowanie koncepcji budowy instalacji do spalania paliw alternatywnych (RDF) i biomasy o przepustowości 100 000 Mg/a wraz z układem kogeneracji. Wydajność: 2 x 50 000 Mg/h. Moc: 46 MWt Moc elektryczna: 10 MWe (inwestor: Gawron Sp. z o.o.)
 • Realizacja projektu rekultywacji terenów zdegradowanych w Nigerii (Port Harcourt) w konsorcjum firm: Thermex i ATLAS-RAY & SONS COMPANY LIMITED z siedzibą w Port Harcourt w Nigerii. Jako konsorcjum wygraliśmy przetarg na rekultywację około 25 000 ton terenów zdegradowanych. Projekt wspierany przez UNEP został podzielony na kilka faz. Pierwszy etap prowadzony jest pod nazwą Hydrocarbon Remediation. Thermex odpowiada za wsparcie i transfer technologii ponieważ ma doświadczenie i technologię w gospodarowaniu odpadami z przemysłu rafineryjnego.
 • Koncepcja przebudowy oraz modernizacji Instalacji Spalania Siarki i Kotłowni dla wytwórni siarczanu glinu (projekt NCC Etiopia). Uruchomienie zakładu nastąpiło w 1995 roku. Zakres firmy Thermex: projekt palnika siarkowego (1000 kg / h), palnik olejowy 2,0 MW, projekt komory spalania siarki (konstrukcja, wykładzina), kocioł OU-3,5 wraz z układem ekonomizerów i nagrzewnicą powietrza, automatyką do układu spalania i kotłowni. Etap przed podpisaniem umowy na realizację: (Dabster, Mostostal Puławy dla NCC Etiopia)
 • Modernizacja kotła parowego OU-5,7 (16 bar, 250 °C). Projekt modernizacji obejmuje przebudowę drugiego i trzeciego ciągu oraz montaż systemu czyszczenia powierzchni grzewczych. Kocioł pracuje w ramach linii spalania odpadów medycznych o wydajności 1,2 t/h.
 • Projekt wytwórni mikrowłókien do wzmacniania konstrukcji betonowych. Zakład o zdolności produkcyjnej 40-50 ton/miesiąc: dobór urządzeń dla całej linii, wdrożenie biznesplanu. Thermex – w poszukiwaniu inwestora strategicznego.
 • Projekt modernizacji kotłowni parowej wraz z układem spalania węglowodorów powstałych przy produkcji węgla aktywnego. Kocioł-instalacja parowa o mocy 7 MWt, produkcja pary dostarczana do celów technologicznych. (Inwestor: Gryfskand Sp z o.o. i Grand Activated)
 • Projekt i wykonanie układu suszarni: paleniska, suszarni wibracyjnej, układu oczyszczania spalin. Suszarnia o wydajności 12 ton/h. (Inwestor: Polfrost Terminal Sp. z o.o.)
 • Realizacja koncepcji instalacji (projekt OTS) do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w oparciu o technologię wirowego pola magnetycznego i technologię katalizatora. Szacunkowa wielkość instalacji – 1 t/h. (bieżące rozmowy z inwestorem – wyłączność na projekt i realizację)
 • Projekt instalacji załadowczej dla reaktora zgazowania odpadów poliolefin o mocy ok. 800 kg/h (inwestor: S4F Sp. Z o.o.)

2010-2019


13 Maj 2016

 • Przygotowanie wstępnego projektu modernizacji i zwiększenia wydajności układu spalania i suszenia słomy (biomasy). Modernizacja kotła do mocy 5 MWt wraz z układem suszenia i spalania całych bel słomy. W ramach modernizacji zaplanowano: 1. Blok do składowania słomy, 2. Blok do transportu całych bel i wkładania ich do pieca 3. Powiększenie paleniska o komorę spalania i dopalania, 4. Zaprojektowanie nowego trójciągowego kotła płomieniówkowego 5. Wyciąg spalin po zamontowaniu suszarni słomy (Inwestor: PEC Lubań)
 • Realizacja projektów dla wszystkich branż na budowę instalacji ITPO o mocy 6 MWt i wydajności 17 000 Mg/a wraz z instalacją suszenia osadów 4 tys/a. Realizacja projektów całej linii: Odbiór oraz przygotowanie odpadu RDF i osadów ściekowych, Transport odpadu do pieca wraz z układem załadunkowym, Piec obrotowy przeciwprądowy z dopalaniem, Kocioł parowy 6 MWt (200 °C), Instalacja oczyszczania spalin – metoda sucha. (Inwestor: PUK TPO Lipno)
 • Nadzór wraz ze wsparciem konsultingowym przy projektach podstawowych, technologicznych, architektonicznych i konstrukcyjnych oraz indywidualnych projektach wykonawczych modernizacji bloku kogeneracyjnego w tłoczniach w Bodaczowie. Projekt obejmował: budowę wysp kotłowych na bazie kotłów parowych OR22 i OR14 (40 bar, 435 °C) – dostawę turbiny przeciwprężnej 2,2 MWe, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody o pojemności 55 m3/h. (Inwestor: ZTB Bodaczów grupa Glencore).
 • Koncepcja modernizacji kotła Babcock 20 MWt wraz ze zmianą dostawy oleju ciężkiego na LNG. Wykonanie bilansów, projekt budowy stacji LNG, wyparki, rurociągów przesyłowych zasilających. (Inwestor: ZTB Bodaczów Sp. z o.o.)
 • Wielowariantowa koncepcja odpylania kotłów KW3 i KW4 zainstalowanych w ciepłowni ESV Wisłosan w Nowej Dębie wraz z porównaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Porównanie kosztów budowy filtrów tkaninowych i systemów elektryfikacji (Inwestor: ESV Wisłosan Sp. z o.o.)
 • Koncepcja techniczno-finansowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w energię (W-t-E). Instalacja o wydajności 2 x 35 000 t/rok paliwa alternatywnego. Instalacja: piec obrotowy, komora dopalania, kocioł parowy 33 bar 380 °C, turbina parowa, układ oczyszczania spalin IOS. (Inwestor: SFW Energia Sp. z o.o.)
 • Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa instalacji do spalania alternatywnego paliwa RDF i odwodnionych osadów ściekowych o wydajności 2 t/h w kotłowni Piast w Lubaniu, w ramach realizacji strategii bezwęglowego zaopatrzenia w ciepło systemu ciepłowniczego miasta Lubań ”(Inwestor: PEC Lubań Sp. z oo)
 • Projekt i dostawa instalacji wymiany ciepła opartej o płynną sól do instalacji zgazowania opon gumowych – CONTEC Szczecin. Dostawa: palnik opalany gazem pirolitycznym 850kW, wymiennik spiralny, wymiennik spaliny – sól, ekonomizer – podgrzewane spaliny do palnika pirolitycznego. Wydajność wymiennika spiralnego: 144 t/h. Ogrzewanie roztworów soli o temperaturze 490 °C – 510 °C do ogrzewania reaktorów do pirolizy. (Inwestor: PROCHEM S.A.)
 • Przygotowanie dokumentacji dla urządzeń wchodzących w skład instalacji hydrolizy słomy do procesu fermentacji w reaktorach biogazu: 600 kg/h. (Inwestor: TOREN S.A.)
 • Wstępne opracowanie technologii zgazowania osadów węglowych odpadowych z produkcją lekkiego spiekanego tworzywa sztucznego. Rozwiązanie oparte na technologii przeciwprądowego pieca obrotowego z możliwością produkcji lekkiego materiału spiekanego (keramzytu). Instalacja 3 MWt. Projekt zrealizowany dla Tauron SA i Węglokoks SA
 • Charakterystyka techniczno-ekonomiczna istniejących technologii pieców obrotowych możliwych do wykorzystania w obróbce termicznej osadów ściekowych Energetyki Lubin.
  (Inwestor: proGEO Sp. z o.o.)
 • Wykonanie dokumentacji koncesyjnej pn. „Modernizacja parownika kotła OU-5,7-10” (Inwestor: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.)
 • Koncepcja modernizacji istniejącego kogeneracyjnego układu kotłowego zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Iławie – kocioł ADWR-4
  (Inwestor: ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w Iławie)
 • Projekt zamaszynowania zakładu produkcji nośników energetycznych i ich
  przetwarzania na energię elektryczną i cieplną. Instalacja termicznego przekształcania odpadów
  o wydajności ok 100 tys. t/rok.
  (Inwestor: ENERGO-EKO I)
 • Badanie stanu technicznego instalacji do termicznego przekształcania odpadów
  niebezpiecznych o wydajności 8 tys. t/r, w tym wykonanie analizy dokumentów technicznych
  w celu opracowania raportu dotyczącego oceny stanu technicznego instalacji.
  (Inwestor: ENERIS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.)
 • Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego w postaci analizowania i opiniowania dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji wytwarzających energię cieplną i elektryczną
  (Inwestor: Veolia Wschód Sp. z o.o.)
 • Analiza finansowa Instalacji Modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Analiza finansowa instalacji modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF wraz z analizą emisji (w szczególności CO2) i analizą ubezpieczenia (gwarancji) inwestycji. (I4TECH Sp. z o.o.),
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.),
 • Wykonanie koncepcji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, o wydajności 6-8 tys. Mg/rok, z możliwością spalania innych odpadów.
  (Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” Sp. z o.o.),
 • Koncepcja gospodarki paliwowej oraz Instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności 100 tys. Mg/a
  (Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.),
 • Wielowariantowa koncepcja na budowę lub modernizację kotłowni o wydajności 32 t/h z układem kogeneracyjnym.
  (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.),
 • Analiza rynku pod kątem produkcji kotłów małej mocy wraz z symulacją możliwości sprzedaży
  (FOTEX Stanisław Bartnik, Przedbórz),
 • Wykonanie modelu 3D chłodni kominowej przeznaczonego do analiz kolizji dla projektu
  (Jaworzno Blok 910 MW BSiPChE PROJCHŁOD Sp. z o.o.),
 • Projekt Modelowy instalacji do produkcji ciepła z paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Wielowariantowa analiza techniczna oraz wstępna dokumentacja techniczna dla wariantu docelowego budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie),
 • Analizy wpływu współspalania biomasy na zawartość wilgoci i HCl w spalinach odsiarczonych metoda mokrą
  (Uniserv w upadłości układowej S.A.),
 • Projekt konstrukcyjno-wykonawczy instalacji oczyszczania spalin dla kotłowni opalanej paliewm alternatywnym RDF
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Projekt instalacji oczyszczania spalin – dostosowanie projektu do projektu wykonawczego kotłowni dla lokalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Zagospodarowanie odwiertu gazowego Budy Dąbrowa 1K. OZG Czarna Sędziszowska
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Rozbudowa instalacji w celu eksploatacji ropy naftowej z odwiertów Wierzchosławice 5 i 8. KGZ Wierzchosławice
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Wykonanie zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych, składający się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego.
  Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii – Zakład Chemii Nieorganicznej),
 • modernizacja instalacji do spalania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych o wydajności 3 Mg/h,
 • wykonanie filtru badawczego przystosowanego do spalania RDF-u (metoda sucha),
 • wykonanie projektu instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych o wydajności 200 kg/h,
 • wykonanie projektu systemu odzysku ciepła ze spalania biogazu z wykorzystaniem oleju termalnego (Inwestor: Proeko),
 • wykonanie odwiertów i pobranie prób do analizy skażenia gleby na terenie miasta Krakowa (Inwestor: EmiPro Kraków),
 • udział w szkoleniu „Modernes Management der Abfallverarbeitung und -entsorgung” w Bawarii,
 • przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej budowy bloku energetycznego na RDF (Inwestor: PEC Wałbrzych),
 • wykonanie projektu kotła gazowego o wydajności 6 Mg/h pary (10 bar, Inwestor: Austenit Sztajerwald).
 • podpisanie umowy z firmą Biovec na projektowanie i budowę biogazowni rolniczych,
 • wykonanie raportu geologicznego z rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu produkcyjnego chemii budowlanej 4M for Master w Pyrzycach (Inwestor: EmiPro Kraków).
 • wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznego uzasadnienia budowy zakładu przemysłowego przeróbki cukru surowego i produkcji cukru dla zakładu przerobu cukru surowego o wydajności około 1000 Mg/dobę (Inwestor: Gold Steps Kazachstan),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła typu BFB – Covington Project, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (Inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Mead Westvaco, Covington):
  • komora paleniskowa,
  • podgrzewacz wody 1 & 2.
 • wykonanie dmuchawy typu 1111-3725/0,40 wraz z dostawą (Inwestor: CEBEA Kraków),
 • wykonanie dokumentacji (Inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).
 • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (Inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
  • przeprojektowanie komory dopalającej,
  • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
  • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
  • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.
 • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (Inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
  • przeprojektowanie komory dopalającej,
  • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
  • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
  • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (Inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Macon (Andritz):
  • ciąg konwekcyjny,
  • pęczek konwekcyjny,
  • przegrzewacz pary,
 • wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu badawczego innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów dla wytwarzania powtarzalnych paliw wtórnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (Inwestor: AP-LOGIC),
 • zorganizowanie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą konferencji naukowo-technicznej „Biomasa − paliwo lokalnych społeczności”,
 • wykonanie opracowania „Badanie rynku na potrzeby projektu POIG Działanie 1.4-4.1” (Inwestor: AP-LOGIC),
 • wykonanie dokumentacji awaryjnego zrzutu spalin z pieców do spalania biomasy o mocy 1,5 MW (Inwestor: Proeko),
 • wykonanie koła wirnikowego dmuchawy wraz z wałem (Inwestor: CEBEA Kraków).

2000-2009


13 Maj 2016

 • wykonanie projektu baterii cyklonów wraz z obliczeniami pracujących w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko).
 • wykonanie sprawozdania z badań geotechnicznych gruntów wokół Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Wykonanie 16 otworów wraz z pobraniem prób do analiz (inwestor: EmiPro Kraków, ZUSOK Warszawa),
 • wykonanie raportu geologicznego ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu byłej stacji benzynowej PKS w Łańcucie w Woli Dalszej. Wykonanie 8 odwiertów geologicznych z pobraniem prób (inwestor: EmiPro Kraków),
 • wykonanie dokumentacji i dostawa tłumika zrzutu spalin pracującego w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • wykonanie dokumentacji komina stalowego H=20m, D=0,8m (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, „Program ochrony środowiska dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babice” (inwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów stanowiska badawczego wykonanej dokumentacji (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej elementów stanowiska badawczego wykorzystywanego do badań elementów konstrukcji (wysokie ciśnienia) (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie analizy stanu istniejącego wraz z propozycją założeń technicznych mających na celu wyeliminowanie poważnych problemów eksploatacyjnych spalarni odpadów, z możliwością zwiększenia wydajności instalacji do 400kg/h (inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin),
 • wykonanie elementów dmuchawy typu 1122-664/042 (inwestor: CEBEA Kraków),
 • naprawa 2 szt. sprężarek 2KB1-8, regeneracja i wymiana uszczelnień i innych podzespołów (inwestor: PBG Technologia),
 • bilans energetyczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z określeniem sprawności termicznej instalacji, wskaźników odzysku energii cieplnej (wytworzonej i wyprowadzonej), wskaźników odzysku energii elektrycznej (wytworzonej i wyprowadzonej), zużycia energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne w instalacji ZTPO, oszacowania mocy energetycznej (cieplnej i elektrycznej ZTPO), efektywności energetycznej (spełnienia wymagań BREF/BAT oraz dyrektywy 2008/98/WE). Określenie zasadniczego wyposażenia technicznego poszczególnych węzłów instalacji, parametrów technicznych wyprowadzanej energii cieplnej i elektrycznej, uwarunkowań lokalnych odbioru energii cieplnej i elektrycznej (inwestor: Miasto Szczecin),
 • modernizacja pieca do spalania trocin, biomasy, drewna o wydajności 1,5 MW, pracującego w linii technologicznej suszarni w Samborowicach.
 • wykonanie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Babice (iwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów dmuchaw typu 1122-664/042. Wykonanie odlewów korpusów (nadzór nad technologią) i kierownic (inwestor: OBR CBEA Kraków, Bukowno),
 • wykonanie projektu automatyki sterującej i zabezpieczającej palniki, kocioł wraz z uzgodnieniami (inwestor: Biprokwas, ZAO Polus – Rosja),
 • opracowanie projektu technologicznego dla modernizacji spalarni odpadów o wyd. 1Mg/h wraz z wykonaniem dok. założeniowej dla potrzeb wykonania absorbera z węglem aktywnym,
 • opracowanie projektu technologii dla projektu budowlanego i wykonawczego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie,
 • projekt technologiczny linii do spalania odpadów medycznych w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu.
 • wykonanie dokumentacji modernizacji płuczki ziemniaczanej celem zwiększenia jej wydajności do przerobu 6000 t/dobę (inwestor: CEBEA Kraków, Cukrownia Cerekiew),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów” w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • dokumentacja projektowa układu kotłowego dla linii do produkcji kwasu siarkowego o wydajności 6000 ton/rok z równoczesną produkcją SO2 w ilości 18000 ton/rok (inwestor: nadzór nad wykonaniem urządzeń Biprokwas, ZAO Polus – Rosja):
  • projekt palników siarki i oleju pracujących na nadciśnieniu rzędu 3 atm,
  • projekt pieca spalania siarki,
  • projekt kotła o wydajności 4,7 ton/h, 20 MPa,
  • projekt ekonomizerów pracujących w układzie,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem komory dopalającej na instalacji Spalarni Odpadów,
 • wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania modernizacji kotła na instalacji Spalarni Odpadów w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • remont układu wylotowego spalin zamontowanego na kogeneratorach do spalania biogazu, na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie (inwestor: Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie),
 • opracowanie spalania odpadowych pojemników zawierających lekkie frakcje palne dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt kotłowni wraz z wymiennikownią dla zespołu Konwentu wraz z Szpitalem. Kotłownia 2x350kW (inwestor: Konwent Zebrzydowice),
 • wykonanie dokumentacji i dostawy trzech pieców do spalania biomasy pracujących w linii produkcji pelletów o wydajności 1,7MW (inwestor: Proeko, Węgry, Litwa).
 • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określanego jako „Zalegalizowanie budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK” w Grajowie wraz z pomiarami oddziaływania na środowisko akustyczne” (inwestor: Zakład Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK”),
 • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
 • raport oddziaływania na środowisko Zakładowej Spalarni Odpadów Przemysłowych po dokonaniu przebudowy wraz z analizą technologiczną dla Polifarb Cieszyn-Wrocław (inwestor: Polifarb Cieszyn),
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania siarkowodoru wraz z określeniem kosztów dokumentacji technicznej oraz wykonania instalacji w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt techniczno-technologiczny instalacji do katalitycznej depolimeryzacji tworzyw sztucznych,
 • wykonanie projektu budowlanego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych dla „TESKO” Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice (inwestor: Gmina Sułkowice),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi jako część sporządzanego przez PBPP w Rzeszowie projektu PGO dla woj. Podkarpackiego,
 • opracowanie koncepcji oraz założenia techniczne dla Stacji Przeładunkowej ON w R.N. Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współspalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • opracowanie opinii o planowanej restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „ALWERNIA” SA. (inwestor: Zakłady Chemiczne „ALWERNIA” SA.).
 • opracowanie koncepcji i założeń technicznych stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Rafinerii Nafty „Jedlicze” SA w Jedliczu (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • współudział w opracowaniu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Współudział z IGO Katowice oraz z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego. Opracowanie rozdziału dotyczącego odpadów niebezpiecznych – Rzeszów,
 • raport oddziaływania na środowisko stacji obsługi pojazdów oraz salonu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną,
 • udział w realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Regionie polski Południowej (Program Polsko-Duński),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współ-spalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • koncepcja programowo – przestrzenna międzygminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu zlokalizowanym na terenie bazy ZUK dla uzyskania warunków WZiZT (inwestor: ZUK Oświęcim),
 • projekt kompleksu gospodarki odpadami obejmujący przesypownię, zakład segregacji odpadów komunalnych, dzielnicowy punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punkt zbiórki odpadów gospodarczo użytecznych i innych (WZiZT) – SITA Polska (inwestor: SITA Polska),
 • projekt stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (WZiZT) (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta – Kraków),
 • przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie suszenia osadów ściekowych przy zastosowaniu metody próżniowej. Współpraca z firmą ŻA-RT Technologie Próżniowe.
 • raport oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla zadania Składowisko Odpadów sypkich wraz ze stacją przeładunkową „TESKO” – Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • projekt Techniczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów Grupa EXIM FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • raport oddziaływania na środowisko zakładu unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych EXIM GRUPA FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).
 • ocena techniczna i ekologiczna instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych firmy TRECAN (USA) (inwestor: TRECAN, USA),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji elektrociepłowni spalającej biogaz powstały na wysypisku odpadów Radiowo-Warszawa,
 • operat ochrony atmosfery dla obiektu Zakładu Geofizyki przy ul. Łukasiewicza w Krakowie,
 • projekt techniczno-technologiczny spalarni odpadów w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • opracowanie opinii technicznej dotyczącej zastosowania technologii spalania odpadów medycznych wraz z inwentaryzacją instalacji zastosowanej w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem (Zoniowka II) (inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem),
 • program zagospodarowania i utylizacji odpadów dla powiatu lipskiego woj. Mazowieckie (inwestor: Powiat Lipski),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (UT-System) (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice).

1989-1999


13 Maj 2016

 • koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza (inwestor: Miasto Sieradz),
 • założenia technologiczno-projektowe instalacji do spalania smól podestylacyjnych w Zakładach Chemicznych „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • projekt komory do spalania smół podestylacyjnych wraz z projektem sterowania procesem dla Zakładu Chemicznego „Organika” Żarów SA (inwestor: Zakłady Chemiczne „Organika” Żarów SA),
 • modernizacja kotła parowego 00-010 w Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. (dostosowanie do opalania gazem propan-butan) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).
 • ocena skutków ekonomicznych dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa U.E. w zakresie dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 roku w sprawie zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych,
 • opracowanie warunków technicznych spalania w kotłach rusztowych koksu pochodzącego z regeneracji olejów przepracowanych wraz z węglem kamiennym dla RN „GLIMAR” SA w Gorlicach (inwestor: RN „GLIMAR” SA w Gorlicach),
 • zajęcie II miejsca w konkursie na opracowanie „Kompleksowego systemu gospodarki odpadami szpitalnymi w województwie wrocławskim”,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc w Rzeszowie,
 • ocena oddziaływania Centrum Handlowego E. Leclerc-2 w Krakowie wraz z badaniami geologicznymi podłoża,
 • wykonanie dokumentacji technicznej zmiany podgrzewacza wody i przegrzewacza pary kotła OU-5,7 w Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie na zlecenie MOSZNiL dwóch katalogów: „Bezpieczne ekologicznie i efektywne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i szpitalnych metodami termicznymi. Analiza i katalog instalacji”, „Bezpieczne ekologicznie i efektywne spalarnie odpadów komunalnych. Analiza i katalog instalacji”,
 • ocena Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Kraków (inwestor: Gmina Kraków),
 • studium Realizacyjne Kompleksowego zagospodarowania Odpadów komunalnych dla Regionu Wołomińsko – Radzymińskiego z możliwością włączenia obszaru prawobrzeżnej Warszawy,
 • zorganizowanie wraz z Politechniką Krakowską konferencji naukowo-technicznej „Człowiek – Przemysł – Środowisko”,
 • nadzór autorski nad rozruchem Spalarni Odpadów Rafineryjnych w R.N.Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie Projektu Technicznego Zakładu Segregacji Odpadów w MZO WOŁOMIN,
 • projekt Techniczny Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z instalacji TDA dla Rafinerii Nafty JEDLICZE (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • wykonanie Projektu Technologicznego i dokumentacji technicznej Spalarni Odpadów Rafineryjnych w Rafinerii Nafty JEDLICZE, oraz nadzór nad wykonaniem (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • studium Realizacyjne kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych dla miejscowości Kobyłka, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka (110 tys. mieszkańców) – wygranie konkursu na rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • optymalizacja doboru uśrednionej mieszanki odpadów z RN Jedlicze przeznaczonej do termicznej destrukcji w piecu obrotowym wraz z określeniem stałych i gazowych produktów spalania (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie do eksploatacji technologii spalania odpadów zakładowych w ZM Nowa Dęba na ruszcie kotła WR-10 razem z miałem węglowym (inwestor: ZM Nowa Dęba).
 • wykonanie dokumentacji technicznej 2 kotłów utylizatorów ciepła (wodnego – 2GJ/h i parowego – 5 t/h).
 • opracowanie koncepcji spalania segregowanych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych Cementowni „Nowiny” k/Kielc (inwestor: Cementownia „Nowiny” k/Kielc),
 • opracowanie projektu wentylacji z odzyskiem ciepła dla hali Wydziału Walcowni Taśm w W.M. „Dziedzice” w Czechowicach – Dziedzicach (inwestor: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.),
 • wykonanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych spalarni odpadów komunalnych dla Radzynia Podlaskiego (wersja I – spalarnia dla 85 tys. mieszkańców) oraz dla Podlasia (wersja II – dla 180 tys. mieszkańców).
 • pomiary emisji pyłów i gazów (CO, SO2, NOx) z kotłów parowych i wodnych w EC Kraków – Łęg (inwestor: Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.),
 • modernizacja i remont podgrzewaczy powietrza, wentylatorów i rusztu mechanicznego kotła WR – 25 w EC-Kielce (inwestor: Elektrociepłownia Kielce).
 • modernizacja dopalacza katalitycznego gazów (typu KRAK 5) w ZKT „Gumownia” Trzebinia (inwestor: ZKT „Gumownia” Trzebinia),
 • projekt instalacji do spalania smół porafinacyjnych jako paliwa dodatkowego w procesie wypału klinkieru alternatywnie dla Cementowni „Nowiny” i Cementowni Strzelce Opolskie (inwestor: Cementownia „Nowiny” i Cementownia „Strzelce Opolskie”),
 • opracowanie koncepcji zmiany opalania 3-ch kotłów SR-16 w RN „Glimar” Gorlice z paliwa węglowego na olej grzewczy wraz z rachunkiem efektywności ekonomicznej, wykonaniem dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim nad montażem (inwstor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).
 • projekt Techniczny Regionalnej Spalarni Odpadów Przemysłowych w Pustkowie k/Dębicy (inwestor: Regionalna Spalarnia Odpadów Przemysłowych w Pustkowie),
 • utylizacja 3 500 ton kwaśnych smół porafinacyjnych z RN „Glimar” Gorlice (wg patentu nr 154405 „Sposób przetwarzania smół porafinacyjnych” – autorzy Andrzej Listwan i Tomasz Szczurek) (inwestor: Rafineria Nafty „Glimar” S.A.).