[fb_button]
 • Przygotowanie wstępnego projektu modernizacji i zwiększenia wydajności układu spalania i suszenia słomy (biomasy). Modernizacja kotła do mocy 5 MWt wraz z układem suszenia i spalania całych bel słomy. W ramach modernizacji zaplanowano: 1. Blok do składowania słomy, 2. Blok do transportu całych bel i wkładania ich do pieca 3. Powiększenie paleniska o komorę spalania i dopalania, 4. Zaprojektowanie nowego trójciągowego kotła płomieniówkowego 5. Wyciąg spalin po zamontowaniu suszarni słomy (Inwestor: PEC Lubań)
 • Realizacja projektów dla wszystkich branż na budowę instalacji ITPO o mocy 6 MWt i wydajności 17 000 Mg/a wraz z instalacją suszenia osadów 4 tys/a. Realizacja projektów całej linii: Odbiór oraz przygotowanie odpadu RDF i osadów ściekowych, Transport odpadu do pieca wraz z układem załadunkowym, Piec obrotowy przeciwprądowy z dopalaniem, Kocioł parowy 6 MWt (200 °C), Instalacja oczyszczania spalin – metoda sucha. (Inwestor: PUK TPO Lipno)
 • Nadzór wraz ze wsparciem konsultingowym przy projektach podstawowych, technologicznych, architektonicznych i konstrukcyjnych oraz indywidualnych projektach wykonawczych modernizacji bloku kogeneracyjnego w tłoczniach w Bodaczowie. Projekt obejmował: budowę wysp kotłowych na bazie kotłów parowych OR22 i OR14 (40 bar, 435 °C) – dostawę turbiny przeciwprężnej 2,2 MWe, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody o pojemności 55 m3/h. (Inwestor: ZTB Bodaczów grupa Glencore).
 • Koncepcja modernizacji kotła Babcock 20 MWt wraz ze zmianą dostawy oleju ciężkiego na LNG. Wykonanie bilansów, projekt budowy stacji LNG, wyparki, rurociągów przesyłowych zasilających. (Inwestor: ZTB Bodaczów Sp. z o.o.)
 • Wielowariantowa koncepcja odpylania kotłów KW3 i KW4 zainstalowanych w ciepłowni ESV Wisłosan w Nowej Dębie wraz z porównaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Porównanie kosztów budowy filtrów tkaninowych i systemów elektryfikacji (Inwestor: ESV Wisłosan Sp. z o.o.)
 • Koncepcja techniczno-finansowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w energię (W-t-E). Instalacja o wydajności 2 x 35 000 t/rok paliwa alternatywnego. Instalacja: piec obrotowy, komora dopalania, kocioł parowy 33 bar 380 °C, turbina parowa, układ oczyszczania spalin IOS. (Inwestor: SFW Energia Sp. z o.o.)
 • Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa instalacji do spalania alternatywnego paliwa RDF i odwodnionych osadów ściekowych o wydajności 2 t/h w kotłowni Piast w Lubaniu, w ramach realizacji strategii bezwęglowego zaopatrzenia w ciepło systemu ciepłowniczego miasta Lubań ”(Inwestor: PEC Lubań Sp. z oo)
 • Projekt i dostawa instalacji wymiany ciepła opartej o płynną sól do instalacji zgazowania opon gumowych – CONTEC Szczecin. Dostawa: palnik opalany gazem pirolitycznym 850kW, wymiennik spiralny, wymiennik spaliny – sól, ekonomizer – podgrzewane spaliny do palnika pirolitycznego. Wydajność wymiennika spiralnego: 144 t/h. Ogrzewanie roztworów soli o temperaturze 490 °C – 510 °C do ogrzewania reaktorów do pirolizy. (Inwestor: PROCHEM S.A.)
 • Przygotowanie dokumentacji dla urządzeń wchodzących w skład instalacji hydrolizy słomy do procesu fermentacji w reaktorach biogazu: 600 kg/h. (Inwestor: TOREN S.A.)
 • Wstępne opracowanie technologii zgazowania osadów węglowych odpadowych z produkcją lekkiego spiekanego tworzywa sztucznego. Rozwiązanie oparte na technologii przeciwprądowego pieca obrotowego z możliwością produkcji lekkiego materiału spiekanego (keramzytu). Instalacja 3 MWt. Projekt zrealizowany dla Tauron SA i Węglokoks SA
 • Charakterystyka techniczno-ekonomiczna istniejących technologii pieców obrotowych możliwych do wykorzystania w obróbce termicznej osadów ściekowych Energetyki Lubin.
  (Inwestor: proGEO Sp. z o.o.)
 • Wykonanie dokumentacji koncesyjnej pn. „Modernizacja parownika kotła OU-5,7-10” (Inwestor: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.)
 • Koncepcja modernizacji istniejącego kogeneracyjnego układu kotłowego zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Iławie – kocioł ADWR-4
  (Inwestor: ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w Iławie)
 • Projekt zamaszynowania zakładu produkcji nośników energetycznych i ich
  przetwarzania na energię elektryczną i cieplną. Instalacja termicznego przekształcania odpadów
  o wydajności ok 100 tys. t/rok.
  (Inwestor: ENERGO-EKO I)
 • Badanie stanu technicznego instalacji do termicznego przekształcania odpadów
  niebezpiecznych o wydajności 8 tys. t/r, w tym wykonanie analizy dokumentów technicznych
  w celu opracowania raportu dotyczącego oceny stanu technicznego instalacji.
  (Inwestor: ENERIS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.)
 • Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego w postaci analizowania i opiniowania dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji wytwarzających energię cieplną i elektryczną
  (Inwestor: Veolia Wschód Sp. z o.o.)
 • Analiza finansowa Instalacji Modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Analiza finansowa instalacji modelowej do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF wraz z analizą emisji (w szczególności CO2) i analizą ubezpieczenia (gwarancji) inwestycji. (I4TECH Sp. z o.o.),
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.),
 • Wykonanie koncepcji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, o wydajności 6-8 tys. Mg/rok, z możliwością spalania innych odpadów.
  (Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” Sp. z o.o.),
 • Koncepcja gospodarki paliwowej oraz Instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności 100 tys. Mg/a
  (Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.),
 • Wielowariantowa koncepcja na budowę lub modernizację kotłowni o wydajności 32 t/h z układem kogeneracyjnym.
  (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.),
 • Analiza rynku pod kątem produkcji kotłów małej mocy wraz z symulacją możliwości sprzedaży
  (FOTEX Stanisław Bartnik, Przedbórz),
 • Wykonanie modelu 3D chłodni kominowej przeznaczonego do analiz kolizji dla projektu
  (Jaworzno Blok 910 MW BSiPChE PROJCHŁOD Sp. z o.o.),
 • Projekt Modelowy instalacji do produkcji ciepła z paliwa alternatywnego RDF
  (INTROL-ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.),
 • Wielowariantowa analiza techniczna oraz wstępna dokumentacja techniczna dla wariantu docelowego budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasilanej paliwem alternatywnym o mocy 5 MW wraz z instalacją autoklawowania odpadów medycznych
  (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie),
 • Analizy wpływu współspalania biomasy na zawartość wilgoci i HCl w spalinach odsiarczonych metoda mokrą
  (Uniserv w upadłości układowej S.A.),
 • Projekt konstrukcyjno-wykonawczy instalacji oczyszczania spalin dla kotłowni opalanej paliewm alternatywnym RDF
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Projekt instalacji oczyszczania spalin – dostosowanie projektu do projektu wykonawczego kotłowni dla lokalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
  (Ekokogeneracja S.A.),
 • Zagospodarowanie odwiertu gazowego Budy Dąbrowa 1K. OZG Czarna Sędziszowska
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Rozbudowa instalacji w celu eksploatacji ropy naftowej z odwiertów Wierzchosławice 5 i 8. KGZ Wierzchosławice
  (PRO-BAU Sp. z o.o.),
 • Wykonanie zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych, składający się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego.
  Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii – Zakład Chemii Nieorganicznej),
 • modernizacja instalacji do spalania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych o wydajności 3 Mg/h,
 • wykonanie filtru badawczego przystosowanego do spalania RDF-u (metoda sucha),
 • wykonanie projektu instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych o wydajności 200 kg/h,
 • wykonanie projektu systemu odzysku ciepła ze spalania biogazu z wykorzystaniem oleju termalnego (Inwestor: Proeko),
 • wykonanie odwiertów i pobranie prób do analizy skażenia gleby na terenie miasta Krakowa (Inwestor: EmiPro Kraków),
 • udział w szkoleniu „Modernes Management der Abfallverarbeitung und -entsorgung” w Bawarii,
 • przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej budowy bloku energetycznego na RDF (Inwestor: PEC Wałbrzych),
 • wykonanie projektu kotła gazowego o wydajności 6 Mg/h pary (10 bar, Inwestor: Austenit Sztajerwald).
 • podpisanie umowy z firmą Biovec na projektowanie i budowę biogazowni rolniczych,
 • wykonanie raportu geologicznego z rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu produkcyjnego chemii budowlanej 4M for Master w Pyrzycach (Inwestor: EmiPro Kraków).
 • wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznego uzasadnienia budowy zakładu przemysłowego przeróbki cukru surowego i produkcji cukru dla zakładu przerobu cukru surowego o wydajności około 1000 Mg/dobę (Inwestor: Gold Steps Kazachstan),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła typu BFB – Covington Project, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (Inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Mead Westvaco, Covington):
  • komora paleniskowa,
  • podgrzewacz wody 1 & 2.
 • wykonanie dmuchawy typu 1111-3725/0,40 wraz z dostawą (Inwestor: CEBEA Kraków),
 • wykonanie dokumentacji (Inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).
 • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (Inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
  • przeprojektowanie komory dopalającej,
  • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
  • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
  • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.
 • wykonanie dokumentacji modernizacji układu kotłowego oraz zabudowa dodatkowej powierzchni ogrzewalnej przed kotłem wraz z obliczeniami cieplnymi (Inwestor: RAF Ekologia – spalarnia odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych):
  • przeprojektowanie komory dopalającej,
  • wykonanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowej dodatkowych powierzchni,
  • wykonanie obliczeń cieplnych różnych wariantów rozwiązań instalacji,
  • instrukcja obsługi i eksploatacji zmodernizowanego układu kotłowego.
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej kotła, na podstawie przekazanej dokumentacji bazowej (Inwestor: Foster Wheeler Energy FAKOP, Proj.: Macon (Andritz):
  • ciąg konwekcyjny,
  • pęczek konwekcyjny,
  • przegrzewacz pary,
 • wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu badawczego innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów dla wytwarzania powtarzalnych paliw wtórnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (Inwestor: AP-LOGIC),
 • zorganizowanie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą konferencji naukowo-technicznej „Biomasa − paliwo lokalnych społeczności”,
 • wykonanie opracowania „Badanie rynku na potrzeby projektu POIG Działanie 1.4-4.1” (Inwestor: AP-LOGIC),
 • wykonanie dokumentacji awaryjnego zrzutu spalin z pieców do spalania biomasy o mocy 1,5 MW (Inwestor: Proeko),
 • wykonanie koła wirnikowego dmuchawy wraz z wałem (Inwestor: CEBEA Kraków).