[fb_button]
 • wykonanie sprawozdania z badań geotechnicznych gruntów wokół Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Wykonanie 16 otworów wraz z pobraniem prób do analiz (inwestor: EmiPro Kraków, ZUSOK Warszawa),
 • wykonanie raportu geologicznego ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu byłej stacji benzynowej PKS w Łańcucie w Woli Dalszej. Wykonanie 8 odwiertów geologicznych z pobraniem prób (inwestor: EmiPro Kraków),
 • wykonanie dokumentacji i dostawa tłumika zrzutu spalin pracującego w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • wykonanie dokumentacji komina stalowego H=20m, D=0,8m (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, „Program ochrony środowiska dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babice” (inwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów stanowiska badawczego wykonanej dokumentacji (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej elementów stanowiska badawczego wykorzystywanego do badań elementów konstrukcji (wysokie ciśnienia) (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie analizy stanu istniejącego wraz z propozycją założeń technicznych mających na celu wyeliminowanie poważnych problemów eksploatacyjnych spalarni odpadów, z możliwością zwiększenia wydajności instalacji do 400kg/h (inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin),
 • wykonanie elementów dmuchawy typu 1122-664/042 (inwestor: CEBEA Kraków),
 • naprawa 2 szt. sprężarek 2KB1-8, regeneracja i wymiana uszczelnień i innych podzespołów (inwestor: PBG Technologia),
 • bilans energetyczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z określeniem sprawności termicznej instalacji, wskaźników odzysku energii cieplnej (wytworzonej i wyprowadzonej), wskaźników odzysku energii elektrycznej (wytworzonej i wyprowadzonej), zużycia energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne w instalacji ZTPO, oszacowania mocy energetycznej (cieplnej i elektrycznej ZTPO), efektywności energetycznej (spełnienia wymagań BREF/BAT oraz dyrektywy 2008/98/WE). Określenie zasadniczego wyposażenia technicznego poszczególnych węzłów instalacji, parametrów technicznych wyprowadzanej energii cieplnej i elektrycznej, uwarunkowań lokalnych odbioru energii cieplnej i elektrycznej (inwestor: Miasto Szczecin),
 • modernizacja pieca do spalania trocin, biomasy, drewna o wydajności 1,5 MW, pracującego w linii technologicznej suszarni w Samborowicach.