[fb_button]
 • wykonanie projektu baterii cyklonów wraz z obliczeniami pracujących w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko).
 • wykonanie sprawozdania z badań geotechnicznych gruntów wokół Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Wykonanie 16 otworów wraz z pobraniem prób do analiz (inwestor: EmiPro Kraków, ZUSOK Warszawa),
 • wykonanie raportu geologicznego ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu byłej stacji benzynowej PKS w Łańcucie w Woli Dalszej. Wykonanie 8 odwiertów geologicznych z pobraniem prób (inwestor: EmiPro Kraków),
 • wykonanie dokumentacji i dostawa tłumika zrzutu spalin pracującego w linii suszarni trocin (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • wykonanie dokumentacji komina stalowego H=20m, D=0,8m (inwestor: Proeko, Frankfurt n/Odrą),
 • „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, „Program ochrony środowiska dla Gminy Babice na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babice” (inwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów stanowiska badawczego wykonanej dokumentacji (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej elementów stanowiska badawczego wykorzystywanego do badań elementów konstrukcji (wysokie ciśnienia) (inwestor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny),
 • wykonanie analizy stanu istniejącego wraz z propozycją założeń technicznych mających na celu wyeliminowanie poważnych problemów eksploatacyjnych spalarni odpadów, z możliwością zwiększenia wydajności instalacji do 400kg/h (inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin),
 • wykonanie elementów dmuchawy typu 1122-664/042 (inwestor: CEBEA Kraków),
 • naprawa 2 szt. sprężarek 2KB1-8, regeneracja i wymiana uszczelnień i innych podzespołów (inwestor: PBG Technologia),
 • bilans energetyczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z określeniem sprawności termicznej instalacji, wskaźników odzysku energii cieplnej (wytworzonej i wyprowadzonej), wskaźników odzysku energii elektrycznej (wytworzonej i wyprowadzonej), zużycia energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne w instalacji ZTPO, oszacowania mocy energetycznej (cieplnej i elektrycznej ZTPO), efektywności energetycznej (spełnienia wymagań BREF/BAT oraz dyrektywy 2008/98/WE). Określenie zasadniczego wyposażenia technicznego poszczególnych węzłów instalacji, parametrów technicznych wyprowadzanej energii cieplnej i elektrycznej, uwarunkowań lokalnych odbioru energii cieplnej i elektrycznej (inwestor: Miasto Szczecin),
 • modernizacja pieca do spalania trocin, biomasy, drewna o wydajności 1,5 MW, pracującego w linii technologicznej suszarni w Samborowicach.
 • wykonanie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Babice (iwestor: Gmina Babice),
 • wykonanie elementów dmuchaw typu 1122-664/042. Wykonanie odlewów korpusów (nadzór nad technologią) i kierownic (inwestor: OBR CBEA Kraków, Bukowno),
 • wykonanie projektu automatyki sterującej i zabezpieczającej palniki, kocioł wraz z uzgodnieniami (inwestor: Biprokwas, ZAO Polus – Rosja),
 • opracowanie projektu technologicznego dla modernizacji spalarni odpadów o wyd. 1Mg/h wraz z wykonaniem dok. założeniowej dla potrzeb wykonania absorbera z węglem aktywnym,
 • opracowanie projektu technologii dla projektu budowlanego i wykonawczego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie,
 • projekt technologiczny linii do spalania odpadów medycznych w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu.
 • wykonanie dokumentacji modernizacji płuczki ziemniaczanej celem zwiększenia jej wydajności do przerobu 6000 t/dobę (inwestor: CEBEA Kraków, Cukrownia Cerekiew),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów” w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • dokumentacja projektowa układu kotłowego dla linii do produkcji kwasu siarkowego o wydajności 6000 ton/rok z równoczesną produkcją SO2 w ilości 18000 ton/rok (inwestor: nadzór nad wykonaniem urządzeń Biprokwas, ZAO Polus – Rosja):
  • projekt palników siarki i oleju pracujących na nadciśnieniu rzędu 3 atm,
  • projekt pieca spalania siarki,
  • projekt kotła o wydajności 4,7 ton/h, 20 MPa,
  • projekt ekonomizerów pracujących w układzie,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem komory dopalającej na instalacji Spalarni Odpadów,
 • wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania modernizacji kotła na instalacji Spalarni Odpadów w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • remont układu wylotowego spalin zamontowanego na kogeneratorach do spalania biogazu, na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie (inwestor: Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie),
 • opracowanie spalania odpadowych pojemników zawierających lekkie frakcje palne dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt kotłowni wraz z wymiennikownią dla zespołu Konwentu wraz z Szpitalem. Kotłownia 2x350kW (inwestor: Konwent Zebrzydowice),
 • wykonanie dokumentacji i dostawy trzech pieców do spalania biomasy pracujących w linii produkcji pelletów o wydajności 1,7MW (inwestor: Proeko, Węgry, Litwa).
 • raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określanego jako „Zalegalizowanie budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK” w Grajowie wraz z pomiarami oddziaływania na środowisko akustyczne” (inwestor: Zakład Przetwórstwa Mięsnego FHU „GRAJPEK”),
 • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (inwestor: Gmina Babice),
 • raport oddziaływania na środowisko Zakładowej Spalarni Odpadów Przemysłowych po dokonaniu przebudowy wraz z analizą technologiczną dla Polifarb Cieszyn-Wrocław (inwestor: Polifarb Cieszyn),
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania siarkowodoru wraz z określeniem kosztów dokumentacji technicznej oraz wykonania instalacji w RN Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze).
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • ocena wprowadzonych do powietrza ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla dla Polimer-Eko (inwestor: Polimer-Eko)
 • ocena techniczna fundamentów komory dopalająco – odpylającej z uwzględnieniem powiększenia wejścia pod komorę dla RAF-EKOLOGIA Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze),
 • projekt techniczno-technologiczny instalacji do katalitycznej depolimeryzacji tworzyw sztucznych,
 • wykonanie projektu budowlanego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Surowców Wtórnych dla „TESKO” Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice (inwestor: Gmina Sułkowice),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi jako część sporządzanego przez PBPP w Rzeszowie projektu PGO dla woj. Podkarpackiego,
 • opracowanie koncepcji oraz założenia techniczne dla Stacji Przeładunkowej ON w R.N. Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współspalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • opracowanie opinii o planowanej restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „ALWERNIA” SA. (inwestor: Zakłady Chemiczne „ALWERNIA” SA.).
 • opracowanie koncepcji i założeń technicznych stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Rafinerii Nafty „Jedlicze” SA w Jedliczu (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • współudział w opracowaniu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Współudział z IGO Katowice oraz z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego. Opracowanie rozdziału dotyczącego odpadów niebezpiecznych – Rzeszów,
 • raport oddziaływania na środowisko stacji obsługi pojazdów oraz salonu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną,
 • udział w realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Regionie polski Południowej (Program Polsko-Duński),
 • raport o stanie technicznym kotła OR-32 w ramach prac przygotowawczych do współ-spalania zużytych opon samochodowych i węgla,
 • koncepcja programowo – przestrzenna międzygminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu zlokalizowanym na terenie bazy ZUK dla uzyskania warunków WZiZT (inwestor: ZUK Oświęcim),
 • projekt kompleksu gospodarki odpadami obejmujący przesypownię, zakład segregacji odpadów komunalnych, dzielnicowy punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punkt zbiórki odpadów gospodarczo użytecznych i innych (WZiZT) – SITA Polska (inwestor: SITA Polska),
 • projekt stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (WZiZT) (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta – Kraków),
 • przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie suszenia osadów ściekowych przy zastosowaniu metody próżniowej. Współpraca z firmą ŻA-RT Technologie Próżniowe.
 • raport oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: Rafineria Nafty Jedlicze),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla zadania Składowisko Odpadów sypkich wraz ze stacją przeładunkową „TESKO” – Zakopane (inwestor: „TESKO” Zakopane),
 • projekt Techniczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów Grupa EXIM FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • raport oddziaływania na środowisko zakładu unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych EXIM GRUPA FINREILA (inwestor: EXIM GRUPA FINREILA),
 • analiza możliwości wydłużenia czasu pracy instalacji do spalania odpadów rafineryjnych dla RAF-EKOLOGII Jedlicze (inwestor: RAF-EKOLOGIA Jedlicze).
 • ocena techniczna i ekologiczna instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych firmy TRECAN (USA) (inwestor: TRECAN, USA),
 • ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji elektrociepłowni spalającej biogaz powstały na wysypisku odpadów Radiowo-Warszawa,
 • operat ochrony atmosfery dla obiektu Zakładu Geofizyki przy ul. Łukasiewicza w Krakowie,
 • projekt techniczno-technologiczny spalarni odpadów w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • opracowanie opinii technicznej dotyczącej zastosowania technologii spalania odpadów medycznych wraz z inwentaryzacją instalacji zastosowanej w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu (inwestor: Szpital Wojewódzki w Przemyślu),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem (Zoniowka II) (inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zakopanem),
 • program zagospodarowania i utylizacji odpadów dla powiatu lipskiego woj. Mazowieckie (inwestor: Powiat Lipski),
 • ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Utylizacji Zużytych Źródeł Światła zawierających rtęć w Gliwicach (UT-System) (inwestor: Zakład Utylizacji Zużytych Źródeł Światła Gliwice).